Karnobat: Teatr

Country: Bulgaria
City: Karnobat

[Karnobat: Teatr] Front Text: "Karnobat, Teatra - Karnobat"
Type: Real Photo
Size: Classic
Sent: fro Karnobat to Sofia, 1937


To CARTHALIA Homepage.