Karnobat: Teatr

Country: Bulgaria
City: Karnobat

[Karnobat: Teatr] Front Text: "Karnobat, Teatra - Karnobat"
Type: Real Photo
Size: Classic
Sent: fro Karnobat to Sofia, 1937

Permanent link: http://www.andreas-praefcke.de/carthalia/id/111

CARTHALIA Homepage