Philippi: Theatron

Country: Greece (Ellás)
City: Philippi

Ancient Greek theatre.

[Philippi: Theatron] Reverse Text: "Kavala, Philippoi, To Theatron - Kavala, Filippi, The Theatre - Kavala, Filippi, Le Theatre"
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.