Zaporizhzhya: Dramat. Teatr im. N. O. Shchorsa

Country: Ukraine (Ukraina)
City: Zaporizhzhya (Alexandrovsk)

Named in honour of the Ukrainian revolutionary commander, Nikolay Alexandrovich Shchors (1895-1919).

[Zaporizhzhya: Dramat. Teatr im. N. O. Shchorsa] Reverse Text: "Zaporosje, Oblasny Dramat. Teatr im. N. O. Shchorsa"
Size: Modern
Not sent.

[Zaporizhzhya: Dramat. Teatr im. N. O. Shchorsa] Reverse Text: "Zaporosje, Dramat. Teatr im. N. O. Shchorsa - Zaporizhya, Ukrainian Music and Drama Theater named after N. Shchors"
Size: 18 x 10.6 cm
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.