Adria: Teatro

Country: Italy (Italia)
Region: Veneto
City: Adria

[Adria: Teatro] Front Text: "Adria (Rovigo) - Teatro (Notturno)"
Publisher: Ediz. Tabacchiera Galuppo Pietro, Adria
Type: Real Photo
Size: Modern
Sent: from Adria to Belluno, 1960


To CARTHALIA Homepage.