Pistoia: Teatro Manzoni

Country: Italy (Italia)
Region: Toscana
City: Pistoia

[Pistoia: Teatro Manzoni] Front Text: "Pistoia, Teatro Manzoni"
Reverse Text: "Piostia, Théâtre Manzoni, Manzoni's Theatre, Manzoni-Theater"
Publisher: Ediz. B. Milani, Pistoia
Type: Real Photo
Size: Modern
Sent: from Pistoia to Firenze, 1956


To CARTHALIA Homepage.