Kostroma: Teatr Kukol

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Central Federal District (Centralny Federalny Okrug)
Oblast: Kostromskaya Oblast
City: Kostroma

Puppet Theatre

[Kostroma: Teatr Kukol] Reverse Text: "Kostroma - Teatr Kukol"
Publisher: Planeta, Moskva; 1984; 7/8v-5713
Size: Modern
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.