Volgograd: Teatr Konkordiya

Country: Russia (Rossiya)
Federal District: Southern Federal District (Yuzhny Federalny Okrug)
Oblast: Volgogradskaya Oblast
City: Volgograd (Tsaritsyn, Stalingrad)

[Volgograd: Teatr Konkordiya] Front Text: "g. Tsarytsin n/V. - Teatr Konkordiya"
Publisher: V. Balanin i Br. A. i. V. Loshkarevy; No. 22
Type: Divided Back
Size: Classic
Not sent.


To CARTHALIA Homepage.